Obchodní podmínky

Název společnosti: VASP VICEROY CZ s.r.o.

Sídlo společnosti: Těšínská 15, Plzeň, 312 00

IČ: 29112010

Tel.:  +421 773 837 421

 

1)       Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně stojí VASP VICEROY CZ s.r.o. s místem podnikání Těšínská 15, Plzeň, 312 00, IČ: 29112010 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé stojí kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti, nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Za podnikatele se rovněž považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a/nebo osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text individuální smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Případné výjimku z tohoto postupu jsou popsány v bodě V. Objednávání. Je-li kupujícím podnikatel,návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek,kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky, závislé na tarifu telekomunikačních služeb,které kupující používá, a jsou plně v režii kupujícího.


2)       Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsoudůvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím amarketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetíosobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykemtýkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávajícípostupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména naprávu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněnýmzasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, kteréjsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávkya marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány auchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupujícídává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobníchúdajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití promarketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing,sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracovánímzaslaným na adresu VASP VICEROY CZ s.r.o., Těšínská 15, Plzeň, 312 00. Zapísemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu.


3)       Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (vyjma případných nutných technických odstávek systémů apod.).


4)       Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždyaktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalšíchdaní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. To senetýká případných poplatků za dopravné, balné apod. Akční ceny platí dovyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časověurčenou, případně do odvolání.


5)       Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání.Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit scelkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena budeuvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

 Objednávat je možnonásledujícími způsoby:

       prostřednictvím elektronického obchodu nawww.vkshop.cz (dále jen „e-shop“)

       telefonicky (viz. Kontaktní informace na www.vkshop.cz)


6)       Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanskéhozákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud bylasmlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li sespotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslatprodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. V případě odstoupení odsmlouvy nese odstupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

 Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu:

www.vkshop.cz

VASP VICEROYCZ s.r.o., Těšínská 15, Plzeň, 312 00

 Zboží by mělodstupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené,čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Vpřípadě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávajícívracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s §1833 občanskéhozákoníku).

 Peníze za vrácenézboží včetně nákladů na dodání zboží, budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do14 dnů od odstoupení. Jestliže odstupující spotřebitel zvolil při koupi zbožíjiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátíprodávající odstupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výšiodpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající všaknení povinen vrátit přijaté peněžní prostředky odstupujícímu spotřebitelidříve, než mu odstupující spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zbožíprodávajícímu odeslal. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě,doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy doručit zboží naadresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem a s případným důvodemodstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu auvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude odebrána v hotovosti,nebo zda bude čerpána pro další nákup. Kupující bere na vědomí skutečnost, žejsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím akupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebiteleodstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouvapozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s nímsouvisející poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budoutyto hodnoty považovány za bezdůvodné obohacení kupujícího. Při splnění všechvýše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácenízaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vrácenykupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téželhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutív hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bezzbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 Při vystavenídobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz (dále jen „OP“) zaúčelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasíse zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm.a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).


 7)      Platebnípodmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a.      platba v hotovosti při převzetí nákupu,

b.     platba předem bankovním převodem,

c.      na dobírku při doručení zboží (hotovost přebíráod zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkemprodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zbožíkupujícím.


8)       Dodací podmínky

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např.PPL, DPD, nebo Českou poštou s.p. Přepravce běžně (nikoli v každém případě)dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin od oznámení od expedice zásilky. Cenapřepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zbožídoručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do pětipracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak (při splnění podmínek a po učiněnívšech nutných kroků ze strany spotřebitele, zejména zaplacení předem, je-litato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčenajeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

 Kupující, který je podnikatelem,je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), abybezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (početbalíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravníholistu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě skupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud taktopoškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsatv předávacím protokolu přepravce.

 Neúplnou nebopoškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@vkshop.cz,sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslate-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebovnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává všakprodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


9)       Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnostiprodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídípříslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §2099 a násl. a §2158a násl. občanského zákoníku).

 Prodávající odpovídákupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že jebez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitnévlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný,může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 Nejde-li o věci,které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době(záruka).

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a.      mechanickým poškozením zboží,

b.     používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

c.      neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

d.     zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

e.     provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

f.       zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry,ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

g.      zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.


10)    Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.12.2015. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

VKshop © 2017 | trub.cz